زمان تقریبی مطالعه 2 دقیقه میباشد

ترجمه

زمان تقریبی مطالعه 2 دقیقه میباشد


:با توجه به اداره کل ملی اقیانوسی و جوی، اکسیژن بسیاری حدود پنجاه تا هشتاد و پنج درصد، از گیاهان اقیانوس های کوچیک بدست می آیند می آیند که نامیده میشوند فیتوپلنکتون،برخلاف درختان.

کلمات

کلمات را هر روز مرور کنید

administration / مدیریت

ocean / اقیانوس

opposed / مخالف

دیدگاه بگذارید

  دنبال کننده  
هشدار