زمان تقریبی مطالعه 2 دقیقه میباشد

ترجمه

زمان تقریبی مطالعه 2 دقیقه میباشد


هویج بینایی شما را افزاش نمیدهد، این افسانه از جنگ جهانی دوم آمده است.بسیاری از تبلیغات در آن زمان مصرف هویج را برای اینکه شما در شب بهتر ببینید تشویق میکردند،که در حقیقت،آنها (هویج)نمیتوانند.

کلمات

کلمات را هر روز مرور کنید

carrots / هویج

eyesight / بینایی

myth / افسانه

propaganda / تبلیغات سیاسی

consumption / استفاده  مصرف 

دیدگاه بگذارید

  دنبال کننده  
هشدار