زمان تقریبی مطالعه 2 دقیقه میباشد

ترجمه

زمان تقریبی مطالعه 2 دقیقه میباشد


میزان جرم در ژاپ در 14 سال اخیر روبه کاهش است. یک صنف از جنایتکاران رو به افزایش افراد مسن هستند. اکنون افراد مسن بیست درصد از دستگیری ها و بازداشت ها را تشکیل میدهند. با افزایش سن جمعیت، افراد بالای شست و پنج سال تقریبا مرتکب چهار برابر جنایات نسبت به دو دهه پیش شده است.

کلمات

کلمات را هر روز مرور کنید

fraternity / برادری

senior / ارشد

elderly / مسن

arrest / دستگیری

detentions / بازداشت

دیدگاه بگذارید

  دنبال کننده  
هشدار