زمان تقریبی مطالعه 2 دقیقه میباشد

ترجمه

زمان تقریبی مطالعه 2 دقیقه میباشد


با توجه به تحقیقات دانشگاه شیکاگو،افرادی که در ماه دسمبر متولد میشوند بهترین تغییرات زندگی را در 100 سال گذشته دارند.

کلمات

کلمات را هر روز مرور کنید

statistical / امار

دیدگاه بگذارید

  دنبال کننده  
هشدار