زمان تقریبی مطالعه 2 دقیقه میباشد

ترجمه

زمان تقریبی مطالعه 2 دقیقه میباشد


با توجه به تحقیقات انجمن فنی راه آهن،برخی از قطار های ژاپنی برای جلوگیری از برخور آهو ها با ریل صدای پارس کردن سگ ایجاد میکندد.

کلمات

کلمات را هر روز مرور کنید

deer / آهو

collisions / برخورد

prevent / جلوگیری

دیدگاه بگذارید

  دنبال کننده  
هشدار