مدیران و اساتید

null

بتی نجف پور

عضو هیئت مدیره و سوپروایزر آموزشی
null

مهشید حسینی

عضو هیئت مدیره و سوپروایزر دپارتمان کودک
null

حامد نعیمی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
null

مهدی حبیب نیا

رئیس هیئت مدیره
null

نسرین زرقانی

مدرس
null

فاطمه قاسمی

مدرس
null

بهاره علی اکبری

مدرس
null

پروین ارغیانی

مدرس
null

سمانه حسین آبادی

مدرس
null

مینا حلاج

مدرس
null

عصمت شریفی

مدرس
null

هانیه برغمدی

مدرس
null

فاطیما زارعی

مدرس
null

مرضیه مزینانی

مدرس
null

مهدی هاوشکی

مدرس
null

نسرین برآبادی

مدرس