زمان تقریبی مطالعه 2 دقیقه میباشد

ترجمه

زمان تقریبی مطالعه 2 دقیقه میباشد


برخی از مردم بطور ژنتیکی از سبزیجات دوری میکندد. افرادی که دو گونه از ژن یعنی گیرنده چشایی نوع دو که نامیده میشود ای وی آی را دارند به طعم های تلخ مواد شیمیایی خاص حساس نیستند. آنها با یک گونه از ای وی ای و دیگری که نوع دیگر پی ای وی نامیده میشود طعم های تلخ برخی مواد شیمیایی را حس میکنند، اما به اندازه افرادی که با دو گونه پی ای وی که اغلب نامیده میشود چشنده های فوق العاده یعنی کسانی که برخی غذاها را بسیار تلخ حس میکنند نیستندد.

کلمات

کلمات را هر روز مرور کنید

genetically / ژنتیکی
inherit / به ارث برده 
perceive / درک 
exceptionally /استثنایی

دیدگاه بگذارید

  دنبال کننده  
هشدار